sl11

Aktivnosti Centra

Glavne zadaće Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala su:

  • informiranje i savjetovanje članova Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije te ostalih dionika s područja Zadarske županije vezano uz tematiku zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala
  • pružanje potpore projektima i inicijativama iz područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala na razini Zadarske županije i šire
  • promicanje modela cjeloživotnog obrazovanja
  • pomoć pri koordinaciji aktivnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave vezanih uz socio-ekonomski razvoj
  • priprema, provedba, nadzor i evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije i njoj pripadajućih akata te drugih strateških dokumenata iz područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala
  • povezivanje i usmjeravanje svih ključnih lokalnih dionika iz civilnog, privatnog i javnog sektora sa ciljem koordiniranog razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala
  • obavljanje redovitih administrativno-tehničkih poslova koji omogućavaju funkcioniranje Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala.